Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Vidimace (ověřování listin)

Vidimací se ověřuje, že kopie se doslova shoduje s předloženou listinou. Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy.

Vidimaci nelze provést:

  • jedná-li se o fotokopii listiny, jejíž jedinečnost nelze nahradit (např. občanského pasu, řidičského průkazu aj., dále nelze ověřovat fotokopie losů, vkladních knížek, šeků, směnek, geometrických plánů, rysů, technických kreseb aj.),
  • je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce,
  • je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
  • jsou-li ve vidimované listině změny, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
  • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena,
  • není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, opis anebo kopii pořízenou ze spisu nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

Co k tomu potřebujete?

Pouze listinu, kterou chcete ověřit.

Legalizace (ověřování podpisů)

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy.

Legalizaci nelze provést:

  • jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
  • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy,
  • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text,
  • jde-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.

Co k tomu potřebujete?

Listinu, na které chcete ověřit podpis a platný průkaz totožnosti. U legalizace je nutná přítomnost osoby, jejíž podpis je ověřován.

Ceník

Cena za ověřování listin (vidimace) a podpisů (legalizace)
a) každá započatá stránka vidimované listiny ve formátu A4 a menším (má-li vidimovaná listina formát větší než A4, cena se rovná násobku podle počtu stran A4 obsažených ve formátu vidimované listiny, např. formát A3 = 2 x A4) 30 Kč
b) legalizace každého podpisu na listině

30 Kč

Cena za kopírování
Kopírování jednostranné formát A4 černobílé 3 Kč
Kopírování oboustranné formát A4 černobílé 4,50 Kč
Kopírování jednostranné formát A4 barevné 25 Kč

Kopírování oboustranné formát A4 barevné

45 Kč

O ověřování je možné požádat v Úředních hodinách.